Schizoid Personlighetsstörning (Del 6) (Kluster A) //Kao

Den här störningen är inte alls så vanlig, men den förekommer oftare  hos män än kvinnor.

De med schizoid personlighetsstörning undviker så ofta de kan alla typer av sociala situationer och har  ett mycket litet register av känslouttryck, miner etc och  är likgiltiga inför även andra människors känslomässiga yttringar och  uttryck.

De  förerdrar att  inte vara med folk och gör hellre saker på egen hand. Detta  att de är ointresserade av andra personer leder ofta  till att de heller inte är  intresserade av sexuella relationer och fysisk närhet. De lider oftast inte av sin störning och söker därför sällan hjälp.

Det är viktigt att man ser skillnaden mellan Schizoid personlighetsstörning och schizotyp personlighetsstörning (som jag ska beskriva i nästa inlägg), för det är INTE samma sak. Inte heller ska man blanda ihop dessa störningar med schizofreni, som är en psykisk sjukdom. Inte en störning..

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

I boken DSM-IV  som jag beskrivit tidigare och som är ett ”diagnostiskt instrument”, för ett ev. fastställande av personlighetsstörningar och används av alla behandlare av personlighetsstörningar så beskrivs schizoid personlighetsstörning så här::

”Ett genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra. Störningen visar sig i  flera olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar minst fyra av följande uttryck för att kallas  Schizoid p-störning::

1) varken önskar eller uppskattar nära relationer, inte ens inom den egna familjen

2) väljer nästan alltid aktiviteter på egen hand

3) har ytterst lite, om ens något, intresse av sexuell gemenskap

4) Tycker sällan att någongting i tillvaron är särskilt roligt

5)  Har inga  nära vänner eller andra personliga kontakter förutom den närmsta familjen

6) verkar vara likgiltig för både  beröm och kritik

7)  visar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller s.k ”flacka affekter (inte reagerar varken starkt eller motsatsen )   på vad som händer  runt omkring dem. Som likgiltiga.

——————————

För att en person skall kunna diagnostiseras med schizoid personlighetsstörning får dessa symtom inte bara ses (likna)  schizofreni , förstämningssyndrom (nedstämdhet) med psykotiska inslag  eller  någon annan psykossjukdom. Inte heller  liknas vid  en genomgripande utvecklingsstörning  av annat slag och beror INTE heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk (kroppslig)  sjukdom eller skada som t.ex efter en skallskada pga olycka eller annat liknande. Även om man kan tycka de beter sej ungefär likadant, så är den ”inre” skillnaden väsentlig mellan dessa .

‘Det diagnostiska instrumentet’, boken  ”DSM IV (4)” hjälper den som ska sätta diagnosen att skilja på detta, samt övriga journalanteckningar som personen eventuellt har och om  h*n varit utsatt för fysiska skador, främst neurologiska, för att skilja dessa 2 åt och det är av största vikt för hur behandlingen ska läggas upp.

————————-

Vill du veta mer om behandling och möjlighet till  att få ett bättre liv för en person med schizoiid p-störning, genom t.ex KBT, DBT, Psykoterapi och liknande kan du googla på ”Schizoid personlighetsstörning, behandling”.

Problemet här är mest att personen inte känner sej särskilt annorlunda utan bara vill vara ifred i största allmänhet och ibland är det bättre att låta h*n vara som h*n är. Personen kan arbeta  men helst på ett ensamjobb, helstb  utan sociala kontakter, vilket annars skulle bli oerhört torftigt för arbetskamraten……

Observera att psykiska störningar och psykiska sjukdomar och psykoser inte alls är samma sak, ligger inte under sjukdomsribban. En person med en personlighetsstörning fattar mycket väl vad man säger, vad man frågar. Men de kanske inte svarar på samma sätt som andra personer gör. Som man kanske förväntar sej och det är störningen som är ”boven i dramat”.

Hur Kan Bildt Få Vara Utrikesminister? // Kao

Att Carl Bildt får sitta som utrikesminister, trots allt han gjort är ofattbart. Han är eftersökt för ”medhjälp till folkmord” i Kongo / Kinshasa sen sin tid som styrelseordförande i Lundin Oil ända fram till 2007, då folk fördrevs från sina hem så att Lundin Oil skulle få marken att borra efter olja på.

Han kan omöjligt vara ovetande att flera  tusen människor mördades, flera hundra tusen fördrevs från sina hem, då de vägrade att flytta. Samma sak i Sudan, där bolaget också med en skurkaktig regerings goda minne tvångsförflyttat folk från sina hem och sin mark, deras liv och levebröd. Med minst sagt tvivelaktiga metoder, men han tycks stå över lagen som de flesta med mycket pengar och makt gör…
..
Den mannen sitter alltså , med blod på sina händer, som vår utrikesminister!!!. En  farlig man som genom sin position och skickliga advokater och sin vanliga retorik, kommer undan. Än så länge. Men även där kommer den Gudomliga Rättvisan ge honom det straff han förtjänar. Förr eller senare.

Då ska vi heller inte glömma det han gjorde i Bosnien – eller vägrade se. Samt det som händer här hemma med  t.ex NATO-övningar i Norrland, utan folkets mandat. NATO-slickning  utan att svenska folkets godkännande gällande en så allvarlig sak.

Strategin från både honom, Reinfeldt och andra Alliansare är numera total TYSTNAD, då de blir ansatta av frågor från journalister och i TV-program…..

Till Dej Som Är Historieintresserad – "Krigsmyter" (LÄNK) //Kao

Jag har hittills  fått 7 mycket intressanta delar av Per-Anders, som jobbar på SMB = Svenska Militärhistoriska Biblioteket.
 
Det är gratis att få mail från honom och han blir mycket glad över respons. Det är inte alls för långa tradiga texter – det är kort och koncist.
 
Det är mycket som inte står rätt till i vår historieundervisning i skolan. Det har jag fattat nu….särskilt om ANDRA VÄRLDSKRIGET.
 
Vissa saker är förskönade, andra är förvrängda av det vi fått veta. Men P-A arbetar där och har tillgång till SANNINGEN.
 
 

Solidaritet (ur NO = Nusvensk Ordlista) av Carsten Palmaer, AB:s ledarsida 9/2-11 // Kao

Tja, vad är solidaritet? Vi flesta vet väl det, ett stort antal människor är t.o.m solidariska (utom ex.jag, enligt en viss bloggare). Man ska läsa detta med glimten i ögat (SÄRSKILT DEN SISTA MARKERADE DELEN AV INLÄGGET…det hoppas jag alla fattar…..

Citat:

”SOLIDARITET, -en, -er, av latinets SOLIDUS : hel, odelad, ostyckad. Under 70-talet ett starkt varumärke, senare försvagat till förmån för begrepp som marknadsmässighet och entreprenörsanda. Idag har ordet minst 3 olika betydelser:

1)  Namnet på ett näringsställe, beläget nära Stureplan i Stockholm, enligt en hemsida ”en nattklubb av internationell standard där färgskalan går i syndigt rött eller dekadent svart.”.

2) En polsk fackförening som för 30 år sedan möttes med stor respekt i svenska media, men numera, sedan den yppat kritik mot svenska företags verksamheter  i Polen, inte tillåtits kommunicera med Dagens Nyheters läsare ens via betalda annonser….

3) Att i egenskap som del av en grupp verka  hänsynsfullt, utan egenintresse för denna grupps bästa (Wikipedia) ; (känsla av) gemenskap , i samhörighet med, i lojalitet, i sammanhållning (SAOB).

—————————-

I 2000-talets början ansågs varje användande av ordet solidaritet ofelbart leda till förtryck och massmord. I samband med finanskrisen har ordet fått en ny renässans.

Enligt en samstämmig press behöver vi idag den lågavlönade städerskans solidaritet med aktieägaren, väljarnas solidaritet med de politiska partierna, de fattiga ländernas solidaritet med de rika ländernas, tv-tittarnas solidaritet med programutbudet, kundernas solidaritet med detaljhandlarna, förortsungdomens solidaritet med polisen, skattebetalarnas solidaritet med bankerna, europee’ernas solidaritet med euron och allas vår solidaritet med de svenska  flickor och pojkar som  försvarar vårt oberoende i Afghanistan.” ( Slut citat)

                                                                             GENIALT!  🙂

                                                                                        

Paranoid Personlighetsstörning (Kluster A) Beskrivning och kriterier för störningen // Kao

 
Återigen citerar jag Tasja Klaus’ text. Denna gång hamnar vi i vad som kallas KLUSTER A, som innefattar 3 olika störningar och jag börjar med PARANOID personlighetsstörning.
Hur man kan hjälpa dessa personer till ett lättare liv kan du läsa om du Googlar på störningen och tillägger DSM4, där texten kommer ifrån. och som jag själv har hemma (gammal studielitteratur)
Författare: Tasja Klausch
Första versionen: 01 jan 2007. Senast ändrad: 01 maj 2007.

Citat: ”Paranoid personlighetsstörning är en diagnos som betecknar en personlighetsstörning (mer) med paranoida särdrag.

En person med paranoid personlighetsstörning uppfattas ofta av omgivningen som en person som håller hårt på sina rättigheter.

Personer med denna typ av personlighetsstörning är misstänksamma och de tenderar att tolka erfarenheter och upplevelser negativt. Eftersom de förväntar sig att behandlas illa eller utnyttjas söker de ständigt efter tecken på att de blivit lurade och utnyttjade. Andra människors neutrala eller till och med vänligt avsedda handlingar kan uppfattas som fientliga eller hotande, vilket påverkar relationer med familj, arbetskollegor och andra. Personer med paranoid personlighetsstörning kan utan anledning tvivla på och ifrågasätta vänner och kollegors lojalitet och pålitlighet. De är ofta fientliga och reagerar med ilska på kränkningar, som de har svårt att glömma och förlåta.

Personer med paranoid personlighetsstörning har svårt att lita på andra människor eftersom de är rädda för att personlig information ska komma att användas mot dem.

Paranoid personlighetsstörning skiljer sig från paranoid schizofreni eftersom de typiska symptomen för schizofreni såsom vanföreställningar och hallucinationer saknas.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver paranoid personlighetsstörning som en genomgående misstänksamhet och brist på tillit inför andra personer varför deras motiv genomgående uppfattas som illasinnade. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder, och tar sig minst fyra av följande uttryck:

  • misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar honom eller henne
  • är uppfylld av oberättigade tvivel på vänners och arbetskamraters lojalitet eller pålitlighet
  • ger inte gärna andra förtroenden pga en obefogad rädsla för att informationen ska komma att användas mot honom eller henne i onda syften
  • tolkar in kränkning eller hot i oskyldiga yttranden eller händelser
  • ältar ständigt gamla oförrätter, dvs kan inte förlåta någon som förolämpat, sårat eller på annat sätt betett sig kränkande mot honom eller henne
  • upplever angrepp mot sin egen person eller sitt anseende som inte är uppenbara för omgivningen och är snabb att reagera med ilska eller att gå till motangrepp
  • har utan rimlig grund återkommande misstankar om att partnern är otrogen

För att ställa diagnosen paranoid personlighetsstörning ska störningen inte enbart visa sig i samband med schizofreni (mer) eller förstämningssyndrom med psykotiska drag (mer) och störningen ska inte heller bero på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom eller skada.” (Slut citat)